Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) radnych w gminie obowiązują zakazy stanowione m.in. przez art. 25b (zakaz łączenia mandatu radnego z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego) oraz 24d (zakaz powierzenia przez wójta radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej). Powierzenie funkcji inkasenta radnemu, który jest jednocześnie sołtysem, nie koliduje z przywołanymi przepisami.
Jak wyjaśnił prezes RIO w Opolu, podstawę wykonywania obowiązków przez inkasenta stanowi uchwała rady gminy wyznaczająca inkasentów, która ma charakter aktu prawa miejscowego. Obowiązki wykonywane przez inkasenta nie wynikają z przepisów prawa cywilnego, a stosunek jaki wywiązał się pomiędzy gminą a inkasentem ma charakter administracyjno-prawny. W związku z powyższym, nie ma tu zastosowania wspomniany art. 24d ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym w obowiązujących przepisach nie funkcjonuje zakaz łączenia wspomnianych funkcji.
Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Ponadto rada gminy może zarządzić pobór niektórych podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) wyznaczyć inkasentów i określić ich wynagrodzenie.

Na podstawie: www.rio.opole.pl

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad