Zaproponowano rozwiązania, które powinny zapewnić przejezdność niektórych fragmentów dróg krajowych i autostrad przed EURO 2012 – przez wprowadzenie szczegółowych przepisów pozwalających na dopuszczenie ich do użytkowania, mimo niewykonania wszystkich prac towarzyszących budowie, ale z zachowaniem bezpieczeństwa dla użytkowników.
Zaproponowano przepisy, które umożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi, mimo niewykonania części robót wykończeniowych, innych robót budowlanych lub niespełnienia wymagań ochrony środowiska. Uzyskanie takiego pozwolenia będzie możliwe, jeśli właściwy organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że droga spełnia warunki określone w przepisach budowlanych, zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie takiej drogi będzie warunkowa i na określony czas. Aby wyeliminować sytuacje, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, inwestor powinien objąć drogi (oddane na podstawie warunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) monitoringiem środowiskowym.
Przyjęto, że na realizację części robót wykończeniowych, innych robót budowlanych lub wykonanie wymagań ochrony środowiska można wyznaczyć maksymalnie 9 miesięcy od dnia wydania decyzji. Taki przepis powinien zdyscyplinować wykonawcę i zarządcę drogi, który nie będzie wnioskował o wydanie pozwolenia, jeśli oceni, że w ciągu ww. okresu nie wykona wszystkich koniecznych zadań. W przyjętym okresie 9 miesięcy uwzględniono przeprowadzenie analiz, w tym pogodowych.
Regulacja ta, również po EURO 2012, będzie pomagała w szybszym oddawaniu dróg do użytkowania.
Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu następującym po dacie ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw, bo część przyjętych rozwiązań ma obowiązywać do końca czerwca 2012 r.