Eureko i Skarb Państwa podisały dzisiaj memorandum określające metody i kalendarz wypracowania ugody ze Skarbem Państwa w sprawie PZU SA.

Memorandum jest efektem trwających od niemal trzech tygodni prac prawników Eureko i Skarbu Państwa. Jego zadaniem jest określenie kalendarza spotkań i najważniejszych założeń, według których ma być zawierana ugoda. Nad memorandum i terminarzem pracowali prawnicy z kancelarii Salans oraz White & Case. Jednak, złożenie podpisów nie oznacza jeszcze porozumienia w sprawie prywatyzacji największego polskiego ubezpieczyciela. Minister skarbu Aleksander Grad powiedział w TVN CNBC, że najważniejszym założeniem tego memorandum jest to, że ugoda będzie musiała być zawarta przed polskim sądem. Grad potwierdził również, że jego priorytetem będzie takie rozwiązanie sporu, które nie przewidywałoby wypłaty odszkodowania. Przedstawiciele inwestora nie chcą komentować tych informacji.

Najważniejsze postanowienia “Memorandum Negocjacyjnego”:

Negocjacje będą prowadzone przez zespoły złożone z przedstawicieli polskiego Skarbu Państwa i EUREKO B.V. z zachowaniem poufności, tzn. ich treść nie będzie przekazywana stronom trzecim. Negocjacje nie będą stanowiły podstawy do zawieszenia toczącego się postępowania arbitrażowego, chyba że Strony wspólnie postanowią inaczej. Jednocześnie prowadzone będą negocjacje wspomagające zmierzające do: sporządzenia wykazu kwestii powiązanych ze sporami, w miarę możliwości – ustalenia sposobu ich rozwiązania;

Eureko przyjęło do wiadomości i zaakceptowało zaproszenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju do przygotowania Stronom własnej propozycji rozwiązania sporu pomiędzy Skarbem Państwa a Eureko. Ewentualne zaangażowanie EBOR w negocjacje pomiędzy Stronami, w szczególności w charakterze strony porozumienia, jakie mogłoby zostać zawarte lub w charakterze mediatora, będzie możliwe wyłącznie za wspólną zgodą Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej i EUREKO B.V. ; Eureko przyjęło do wiadomości stwierdzenie Skarbu Państwa, że warunkiem koniecznym do osiągnięcia ewentualnego porozumienia jest zawarcie ugody przed Sądem polskim i akceptuje wymóg Skarbu Państwa w tym względzie.

Strony potwierdziły też, że wszelkie uzgodnienia poczynione przez nie w trakcie przedmiotowych negocjacji nie będą stanowiły wiążących zobowiązań do czasu prawomocnego zatwierdzenia ugody przez sąd lub o ile Strony nie uzgodnią inaczej, ku obopólnemu zadowoleniu. Postanowienia Memorandum podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim. Jakiekolwiek kontrowersje, spory czy roszczenia będą poddane pod wyłączną jurysdykcję sądów polskich.

(Źródło: MSP/KW)