Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, redukcja zatrudnienia ma objąć: państwowe jednostki budżetowe, KRUS, ZUS, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFZ, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Agencję Mienia Wojskowego, Agencję Nieruchomości Rolnych, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rezerw Materiałowych, Agencję Rynku Rolnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojskową Agencję Mieszkaniową.
Redukcji nie będą podlegać m.in. kancelarie: Sejmu, Senatu, prezydenta, a także Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i jego wojewódzkie odpowiedniki, Krajowa Rada Sądownictwa i sądownictwo powszechne, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej, Krajowe Biuro Wyborcze i Państwowa Inspekcja Pracy.
Na tej drugiej liscie Sejm umieścił też prokuraturę, ale
zgłoszona przez Senat poprawka wykreśla przepis, który pozwala nie stosować ustawy wobec jednostek organizacyjnych prokuratur.
Biuro prasowe Prokuratury Generalnej poinformowało, że prokurator generalny Andrzej Seremet wielokrotnie pisemnie, a także w trakcie licznych rozmów i spotkań przekazywał prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, ministrowi Michałowi Boniemu, ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, jak również przewodniczącemu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Stanisławowi Piotrowiczowi swoje krytyczne stanowisko związane z objęciem tą ustawą także prokuratury. Podobne działania podejmował również Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, który w sprawie tej również wielokrotnie rozmawiał z posłami i senatorami.
 Prokurator Generalny Andrzej Seremet argumentując swoje stanowisko,  zwracał uwagę m.in. na fakt wyłączenia spod działania tej ustawy sądów powszechnych. Nadto podkreślał, że od końca 2007 r. do 2010 r. wzrost zatrudnienia w prokuraturze urzędników i innych pracowników był minimalny i wynikał jedynie z utworzenia Prokuratury Generalnej.
O swoich działaniach w tym zakresie prokurator generalny Andrzej Seremet poinformował także Prezydium Krajowej Rady Prokuratury, które poparło jego stanowisko, co znalazło wyraz w uchwale Krajowej Rady Prokuratury z 15 grudnia 2010 r.
Po wprowadzeniu do ustawy zmian przez Senat, musi ona zostac ponownie uchwalona przez Sejm.