Przygotowanie projektu nowej regulacji w zakresie zatwierdzania taryf dla gazu ziemnego ma związek z uznaniem dotychczasowych przepisów krajowych za sprzeczne z regulacją unijną, zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, s. 94). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 10 września 2015 r. w sprawie C-36/14 Komisja Europejska v. Rzeczpospolita Polska stwierdził, że utrzymywanie nieograniczonego w czasie ustawowego obowiązku zatwierdzania taryf dla obrotu gazem ziemnym dla wszystkich odbiorców stanowi przeszkodę dla wprowadzenia konkurencyjnego rynku gazu ziemnego.

Nowelizacja zakłada odejście od przewidzianego obecnie w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.) generalnego obowiązku przedłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne taryf dla paliw gazowych do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek ten zostanie całkowicie zniesiony w przypadku przedsiębiorstw energetycznych dysponujących koncesją na obrót paliwami gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą oraz prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych.

W celu uniknięcia potencjalnych negatywnych konsekwencji uwolnienia cen gazu cały proces ma być rozłożony w czasie. Najwcześniej, bo już wraz z planowanym wejściem w życie projektowanej ustawy (1 kwietnia 2017 r.) z obowiązku zatwierdzania taryf zostaną zwolnione przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży na rynku hurtowym, na giełdzie towarowej, w trybie zamówień publicznych lub jeżeli przedmiotem sprzedaży jest sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG).

Od 1 października 2017 r., obowiązek zatwierdzania taryf będzie zniesiony wobec przedsiębiorców dostarczających gaz do odbiorców końcowych, którzy nie są odbiorcami w gospodarstwach domowych.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. mają być uwolnione ceny gazu ziemnego dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

W projekcie ustawy zawarte są również postanowienia mające zagwarantować odbiorcom gazu pełne informacje w zakresie proponowanych cen paliw gazowych i sposobu ich ustalania. Jeżeli dotychczasowe umowy z odbiorcami nie określały tych elementów, to przedsiębiorstwo energetyczne będzie zobowiązane przesłać w odpowiednim czasie projekt zmiany umowy w tym zakresie. Odbiorcy będą mogli wówczas zaakceptować proponowane zmiany lub je odrzucić i wypowiedzieć umowę – obowiązek poinformowania ich o tym uprawnieniu będzie spoczywać na przedsiębiorstwie energetycznym.

Projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Źródło: www.sejm.gov.pl