Rząd przyjął projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Według jej założeń skarb państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym zagrożonym utratą płynności lub nawet je przejmować po cenie rynkowej.

"Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym, które są zagrożone utratą płynności, w formie objęcia akcji, obligacji lub bankowych papierów finansowej. Chodzi o dokapitalizowanie instytucji, którym Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w programie naprawczym zaleciła podwyższenie funduszy własnych" - podano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. 

Zgodnie z projektem ustawy, wykonanie umowy gwarancyjnej będzie następować z chwilą, gdy wyemitowane przez instytucję finansową akcje, obligacje lub bankowe papiery wartościowe w całości lub w części nie znajdą nabywców u dotychczasowych akcjonariuszy, udziałowców lub podmiotów trzecich. Gwarancji będzie udzielać minister finansów po uzyskaniu opinii KNF i prezesa NBP. W sytuacji, gdy instytucja nie wywiąże się z warunków umowy gwarancji, Skarb Państwa może złożyć wniosek do KNF o ustanowienie zarządu komisarycznego, przedłożyć posiadane akcje do umorzenia, przedłożyć posiadane akcje, obligacje lub bankowe papiery wartościowe do przedterminowego wykupu oraz przejąć instytucję.

W przypadku utraty wypłacalności instytucji finansowej Rada Ministrów w imieniu Skarbu Państwa (na wniosek ministra finansów i po zasięgnięciu opinii prezesa NBP i przewodniczącego KNF) może dokonać przymusowego wykupu akcji od dotychczasowych akcjonariuszy po cenie wynikającej z aktualnej ich wyceny. Jeśli ustąpi zagrożenie, minister finansów - w ciągu trzech lat od terminu przejęcia - powinien te akcje zbyć. Termin ten, za zgodą Rady Ministrów, może zostać przedłużony maksymalnie o dwa lata. W przypadku ustabilizowania się sytuacji instytucji finansowej (np. znalezienie nowych inwestorów), Skarb Państwa będzie mógł się wycofać z zaangażowania w taką instytucję.
Rząd zaproponował, by ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia

Projekt ustawy obejmie banki krajowe i krajowe zakłady ubezpieczeń, z wyjątkiem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Zgodnie z projektem, wykonanie umowy gwarancyjnej będzie następować z chwilą, gdy wyemitowane przez instytucję finansową akcje, obligacje lub papiery wartościowe w całości lub w części nie znajdą nabywców u dotychczasowych akcjonariuszy, udziałowców lub podmiotów trzecich. Gwarancji będzie udzielać minister finansów po uzyskaniu opinii KNF i prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP).

(Źródło: CIR/KW)