Głównym założeniem powyższego projektu jest wprowadzenie trybu elektronicznego potwierdzenia odbioru (dalej: EPO) także dla doręczeń dokonywanych przez administracje zakładów karnych i aresztów śledczych. Według propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości EPO byłoby wykorzystywane nie tylko w razie doręczenia pisma przez pracownika operatora pocztowego, ale również w przypadku doręczenia pisma administracji zakładów karnych i aresztów śledczych przez innych doręczających niż operator pocztowy, a także w razie doręczenia pisma funkcjonariuszowi Służby Więziennej za pośrednictwem organu przełożonego oraz osobie pozbawionej wolności za pośrednictwem zarządu właściwego zakładu. Oznacza to, że informacje o doręczeniach przesyłek w procedurze cywilnej dokonywane dla osób pozbawionych wolności lub funkcjonariuszy Służby Więziennej będą dokonywane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego MS-EPO (to jest bez dodatkowego potwierdzenia w postaci tradycyjnego - papierowego dowodu doręczenia) w całym procesie doręczania korespondencji adresatowi i to także wówczas, gdy doręczeń do administracji zakładów karnych i aresztów śledczych nie dokonuje operator pocztowy.

Zdecydowano jednocześnie o potrzebie pozostawienia możliwości doręczania wyżej wskazanej korespondencji z wykorzystaniem usługi operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), więc obowiązujące regulacje, związane tym trybem doręczenia, powinny zostać utrzymane.

W związku z projektem Minister Sprawiedliwości ma wyposażyć wszystkie zakłady karne oraz areszty śledcze w tablety (w ilości odpowiadającej strukturze wewnętrznej tych jednostek) współdziałające z systemem teleinformatycznym MS-EPO. Umożliwią one otrzymanie danych o przesyłce i zwrotne przesłanie ich do sądu-nadawcy. Jak stanowi jeden z projektowanych przepisów, wypełniony elektroniczny formularz potwierdzenia odbioru ma być opatrzony podpisem elektronicznym i nie później niż następnego dnia roboczego przekazany do systemu informatycznego sądu wysyłającego.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12.10.2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1222) ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.