W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. sprawy Kp 6/09) dotyczącym ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw, w którym przepis art. 8 ust. 3 w zw. z art. 10 skarżonej ustawy (dotyczący sposobu obliczania wysokości rocznej subwencji) został uznany za niezgodny z zasadą prawidłowej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji, prezydent Lech Kaczyński, realizując konstytucyjną procedurę, zwrócił się do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.
Ponieważ Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis uznany za niekonstytucyjny nie jest nierozerwalnie związany z całą ustawą, zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji, po zasięgnięciu opinii marszałka Sejmu, prezydent – jak poinformowała jego kancelaria - podpisze ustawę z pominięciem przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją albo zwróci ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności