Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Zmiana przepisów ma korzystnie wpłynąć na ofertę kolejowych połączeń międzynarodowych, może się także przyczynić do zwiększenia atrakcyjności transportu kolejowego oraz wzrostu konkurencji w pasażerskich i towarowych przewozach międzynarodowych.

Ustawa obejmuje zagadnienia dotyczące dopuszczania do eksploatacji wyrobów oraz określonych części systemu kolei; prowadzenia krajowego rejestru infrastruktury kolejowej oraz certyfikowania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych.

Nowela wprowadza do polskiego prawa zapisy unijnej dyrektywy o interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Interoperacyjność kolei to europejski projekt mający na celu poprawę konkurencyjności sektora kolejowego tak, by mógł on skuteczniej konkurować z innymi rodzajami transportu.

Zmiany w prawie stopniowo zmierzają do unifikacji systemu kolei na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także do likwidacji barier technicznych i proceduralnych na granicy Polski z państwami UE.