Nowelizację przygotowali senatorowie. Polega ona na dodaniu do art. 4 nowelizowanej ustawy nowego pkt 14.

Zmiana te wyłącza z reżimu zamówień publicznych zamówienia udzielane przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej.

Jednakże, aby zastosować ten przepis, muszą być łącznie spełnione określone warunki: celem ma być zatrudnienie osób pozbawionych wolności, wartość zamówienia ma nie przekroczyć tzw. unijnych limitów. Dla dostaw i usług to 130 tys. euro, a dla robót budowlanych – 5 mln euro.

Nowela zawiera także przepisy przejściowe określające, że do postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji oraz do umów w sprawach zamówień publicznych, zawartych przed tym dniem, będzie się stosowało przepisy dotychczasowe.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.