Prezes Głównego Urzędu Miar (GUM) od połowy przyszłego roku przejmie obowiązki ministra finansów w zakresie dopuszczania do obrotu kas fiskalnych. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz prawa o miarach, opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych dla urządzeń fiskalnych będzie stwierdzane na podstawie wyników badań.
Co istotne, gdy do obrotu wprowadzone zostaną kasy, które wbrew deklaracji podatnika nie spełniają wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych, lub nie załączono do kasy takiej deklaracji, naczelnik urzędu skarbowego nałoży w drodze decyzji na producenta krajowego, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących albo inny podmiot wprowadzający do obrotu te kasy, karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. Podstawą do nałożenia takiej sankcji będzie dla fiskusa opinia prezesa Głównego Urzędu Miar

 Źródło: Gazeta Prawna