Nowe regulacje wprowadza ustawa z 12 lutego 2010 r. zmieniająca przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która właśnie opublikowana została w Dzienniku Ustaw nr 40, poz. 229.
Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm., dalej jako u.p.e.a.) pozwalają na prowadzenie egzekucji administracyjnej jedynie w stosunku do nielicznych i ściśle określonych świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku stałego, pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz pomocy dla uczących się i studiujących wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych (art. 8 § 1 pkt 12 u.p.e.a.).
Nowelizacja poszerza katalog świadczeń z pomocy społecznej, które nie mają podlegać egzekucji. Mają to być już wszystkie świadczenia pieniężne wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (art. 10 § 4 u.p.e.a.), czyli świadczenia, których zamknięty katalog określa przepis art. 36 pkt 1 ustawy z 2004 r. o pomocy społecznej. Przepis ten stanowi o następujących rodzajach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) pomoc dla rodzin zastępczych,
f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

Nowelizacja wejdzie w życie 31 marca 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line