Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w skład zespołów kontrolujących straże gminne (miejskie) będą mogli wchodzić zarówno funkcjonariusze policji, jak i pracownicy komend wojewódzkich (stołecznej). Projekt umożliwia też prowadzenie kontroli albo przez samych funkcjonariuszy, albo samych pracowników.
Dodatkowo w czynnościach kontrolnych będą mogli uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele wojewody. Ich udział będzie jednak nieobowiązkowy. Decyzja w tej sprawie będzie należeć do wojewody.
Według nowych przepisów, do obowiązków kontrolującego będzie należało sporządzenie programu kontroli i przekazanie go, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji, do zatwierdzenia wojewodzie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kontroli.
Dzięki temu wojewoda uzyska możliwość ewentualnego skorygowania programu o istotne w jego ocenie elementy, a następnie zatwierdzenia programu i przekazania go wraz z zawiadomieniem o kontroli, w terminie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli jednostce kontrolowanej oraz kontrolującemu.

 Źródło: Serwis samorządowy PAP