W obecnie obowiązującym stanie prawnym wymagania dla poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarski (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.). Załącznik nr 1 do tego rozporządzenia określa wymóg posiadania wyznaczonych jednostek mieszkalnych dla palących przez hotele i motele wszystkich kategorii. Jednostki te powinny być wyposażone w popielniczkę.

Opublikowane rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. poz. 1113) znosi wymóg posiadania jednostek mieszkalnych dla palących, zaś popielniczkę czyni obowiązkowym elementem wyposażenia jedynie w przypadku, gdy przedsiębiorca wyznaczy daną jednostkę mieszkalną jako jednostkę dla palących.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano, iż jego celem jest dostosowanie obowiązującego stanu prawnego w zakresie wymogów odnoszących się do poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich do przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. w dniu 8 października 2013 r.