Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 października 2016 r. zmienia rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów realizuje upoważnienie wynikające z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Wspomniany akt znacząco modyfikuje treść rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971). Zmiany mają związek z obowiązkiem stosowania od początku lipca br. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Głównym celem zmian jest dostosowanie terminologii wykorzystanej w obowiązującym rozporządzeniu, do pojęć zawartych w eIDAS. Pojęcie „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” zostało zastąpione „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”, uregulowanym w unijnym akcie. Dodatkowo, stosownie do przepisów eIDAS, przewidziano możliwość opatrzenia dokumentu elektronicznego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Dotychczasowa treść § 15 rozporządzenia obliguje do opatrzenia dokumentu elektronicznego, będącego poświadczeniem doręczenia, podpisem elektronicznym pozwalającym na identyfikację osoby podpisującej go w sposób wynikający z art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy o informatyzacji. Za sprawą zmian wprowadzonych w drodze ustawy o usługach zaufania, oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), treść art. 20a ust. 1 uległa jednak modyfikacji.

W skutek modyfikacji wspomnianego przepisu, w § 15 rozporządzenia bezpośrednio wskazano na zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. § 15 odwołuje się ponadto do art. 20a ust. 2, dopuszczając stosowanie podpisów elektronicznych, w przypadku których identyfikacja sygnatariusza następuje z wykorzystaniem technologii udostępnionych w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych.

Trzeba jednak zaznaczyć, że art. 20a ust. 2 ustawy o informatyzacji stanowi o stosowaniu środków identyfikacji elektronicznej, które wedle art. 3 pkt 2 eIDAS, stanowią materialną lub niematerialną jednostkę posiadającą dane identyfikujące osobę i używaną do celów uwierzytelniania dla usługi online. Zamieszczona w art. 3 pkt 5 eIDAS definicja uwierzytelnienia, wskazuje na proces elektroniczny, pozwalający potwierdzić pochodzenie oraz integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

W związku z powyższym, w brzmieniu § 15 wskazano na możliwość potwierdzenia odebrania dokumentu elektronicznego, poprzez zdolność uznania pochodzenia oraz integralności danych umieszczonych w poświadczeniu doręczenia przy użyciu technologii, o których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy o informatyzacji.

Podobną modyfikację wprowadzono do § 36 ust. 2 rozporządzenia. W brzmieniu § 29 ust. 2 oraz § 31 pkt 2 zastąpiono pojęcie „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” na „kwalifikowany podpis elektroniczny”. We wspomnianym zakresie wprowadza się również możliwość posłużenia się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 października 2016 r.
Źródło: Dziennik Ustaw,