Postulat przywrócenia średniego wykształcenia dla przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek zgłosiło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Według ekspertów tego resortu ustanowienie wymogów posiadania wykształcenia średniego oraz niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek jest konieczne do zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa turystom. 
Zawody przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek polegają na bezpośredniej obsłudze klienta – tłumaczą przedstawiciele resortu sportu. Często ci usługodawcy są pierwszymi, a czasem jedynymi osobami, z którymi turyści mają bezpośredni kontakt podczas wycieczki. Pełnią oni rolę „ambasadorów” odwiedzanego kraju lub regionu. Nierzadko stanowią jedyny przekaźnik wiedzy o kulturze, obyczajach, historii, polityce, problemach społecznych odwiedzanego obszaru, dzięki czemu wywierają silny wpływ na kształtowanie wielowymiarowego wizerunku danego miejsca w oczach turystów. Osoba, która ma tak szeroki wpływ na sposób postrzegania danego regionu lub kraju, w tym Polski, przez turystów zagranicznych, powinna mieć szeroką wiedzę na różne tematy oraz ukształtowany światopogląd. W trosce o dotychczasową wysoką jakość obsługi turystów, oraz w obliczu zniesienia wymogu odbycia szkolenia oraz egzaminu państwowego dla przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz pilotów wycieczek, czynnikiem koniecznym do zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy ogólnej z różnych dziedzin nauki oraz rozwiniętego światopoglądu jest wymóg posiadania co najmniej wykształcenia średniego.
Urzędnicy ministerstwa sportu zauważają, że projekt ustawy zakłada konieczność posiadania wykształcenia średniego do wykonywania zawodów takich jak: trener sportu, instruktor sportu, pracownik ochrony fizycznej II stopnia, instruktor nauki jazdy i egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem, detektyw.

Projektem ustawy deregulacyjnej ma się zająć Rada Ministrów na swoim pierwszym posiedzeniu we wrześniu.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości