Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE oraz zainteresowanego inwestora farmy wiatrowej od korzystnego dla PGE Dystrybucja S.A. wyroku Sądu Okręgowego Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Prawomocnie stwierdzono, że umowa o przyłączenie zainteresowanej spółki do sieci nie mogła być zawarta z uwagi na fakt utraty ważności warunków przyłączenia do sieci wydanych wcześniej zainteresowanej spółce. Spór wynikł w związku z tym, iż zainteresowana spółka wniosła w trybie art. 8 Prawa energetycznego wniosek do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. W okresie, w którym rozstrzygała się kwestia zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, weszła w życie ustawa nakładająca na podmioty ubiegające się o takie przyłączenie obowiązek uiszczenia w oznaczonym terminie zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej, natomiast spółka prowadząca farmę wiatrową uiściła zaliczkę po tym terminie. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznając apelację Prezesa URE i inwestora farmy wiatrowej stwierdził, że uchylenie decyzji Prezesa URE przez Sąd Okręgowy było zasadne. Sąd Apelacyjny w pełni podzielił wykładnię spornych przepisów, w szczególności art. 7 ust. 3 pkt. 1 noweli ustawy Prawo energetyczne z dnia 08.01.2010 r.

Od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną wywiódł inwestor farmy wiatrowej. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21.10.2014 r., w sprawie pod sygn. akt III SK 9/14, odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania i tym samym definitywnie zakończył, w sposób korzystny dla Klienta RKKW, trwające kilka lat postępowanie.

PGE Dystrybucja S.A. była reprezentowana m.in. przez radców prawnych Krzysztofa Wróbla oraz Damiana Dworka, Partnerów w Kancelarii RKKW. "To kolejne orzeczenie w prowadzonych przez Kancelarię sprawach, które potwierdza, że przyłączanie podmiotów do sieci energetycznej nie może następować bez wcześniejszego spełnienia przez nie wszystkich wymagań wynikających z Prawa energetycznego" - komentuje mec. Damian Dworek stojący na czele Departamentu Postępowań Sądowych Kancelarii RKKW. "Ta sprawa potwierdza wagę terminów zawitych. Odmienna ocena opóźnienia uzależniona od jego długości podważałaby pewność prawa oraz jednoznaczny i wynikający z ustawy skutek uchybienia terminowi" - wskazuje mec. Krzysztof Wróbel, Partner w Kancelarii RKKW.

Dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, podkreśla, iż "postępowania sądowe i arbitrażowe stały się jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii, która z sukcesem reprezentuje krajowych i międzynarodowych Klientów na tej płaszczyźnie. Ta praktyka rozwinęła się u nas wyjątkowo a trend wznoszący utrzymuje się".

 

Zielony wzrost, zielony zysk
Zielony wzrost, zielony zysk > > >