Dyrektywa dotyczy około 75 milionów osób corocznie padających ofiarą przestępstw na terenie UE. Jeśli dyrektywę zatwierdzi Rada UE (co wydaje się formalnością), kraje UE zaczną stosować jej przepisy za 3 lata.
W wyniku różnic językowych, kulturowych i prawnych, przestępstwa popełnione za granicą są przyczyną dodatkowych, poważnych problemów. Uzgodniony z państwami członkowskimi tekst dyrektywy ma zapewnić podstawowe prawa ofiarom, niezależnie od miejsca popełnienia przestępstwa na terenie UE oraz rodzaju przestępstwa - napadu, kradzieży, gwałtu, molestowania, ataku terrorystycznego czy handlu ludźmi. Dla wszystkich ofiar przyjęte będą te same, minimalne normy prawa podczas postępowania karnego. Ofiary będą traktowane z szacunkiem i poszanowaniem ich godności, będą chronione przed powtarzalnością przestępstw oraz będą mogły liczyć na wsparcie, sprawiedliwość i zadośćuczynienie.
Zgodnie z propozycją wysuniętą przez posłów, specyficzne potrzeby każdej z ofiar zostaną wzięte pod uwagę, jak najszybciej będzie to możliwe. W zależności od spersonalizowanej charakterystyki zawierającej wiek, płeć, rasę, wyznanie, orientację seksualną oraz specyfikę i okoliczności przestępstwa, każda osoba otrzyma odpowiednią opiekę.
Dyrektywa zobowiązuje także państwa członkowskie do zapewnienia ofierze oraz jej rodzinie dostępu do bezpłatnych, łatwo dostępnych i poufnych ośrodków wsparcia (zajmujących się na przykład wsparciem psychologicznym oraz poradami prawnymi) od momentu wyrządzenia krzywdy. Ofiary przestępstwa będą również w stanie je zgłosić, wziąć aktywny udział w postępowaniu karnym (składaniu zeznań i występowaniu w sądzie), w języku, który rozumieją, ponieważ będą miały dostęp do tłumaczeń ustnych i pisemnych.
Powinny także zostać utworzone specjalistyczne służby wsparcia dla ofiar przemocy na tle płci oraz dla dzieci. Specjalistyczne służby wsparcia będzie można utworzyć jako organizacje publiczne lub pozarządowe i mogą one mieć charakter zawodowy lub wolontariacki.
Rada musi jeszcze formalnie zatwierdzić przyjętą dyrektywę. Po jej wejściu w życie kraje członkowskie w ciągu trzech lat powinny uwzględnić jej zapisy w krajowym porządku prawnym. Z możliwości odstąpienia od stosowania zapisów dyrektywy skorzystała Dania. Wielka Brytania i Irlandia, którym także przysługuje prawo wyłączenia stosowania niektórych europejskich przepisów dotyczących spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, zapowiedziały jednak, że będą ją stosować.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.europarl.europa.eu, stan z dnia 13 września 2012 r.