Rozporządzenie określa listy zakazanych substancji chemicznych, toksycznych i zapachowych. Zaostrza również przepisy dotyczące maksymalnych ilości stosowanych w zabawkach substancji rakotwórczych, mutagennych lub związków działających szkodliwie na rozrodczość (z ang. CMR).

Nowe przepisy precyzują też normy dotyczące poziomu hałasu emitowanego przez zabawki. Ma to na celu ochronę dzieci przed utratą słuchu. Zawierają również rozwiązania które zmniejszają ryzyko udławienia lub uduszenia w następstwie połknięcia przez dziecko małych zabawek lub ich części.

Rozporządzenie wprowadza do polskiego prawa postanowienia unijnej Dyrektywy Bezpieczeństwa Zabawek 2009/48/WE (dyrektywa „zabawkowa").