Zarząd MCI Management SA poinformował, że w dniu 15 marca 2010 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w sprawie z powództwa MCI przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu (sygn. akt: I C 1004/06) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Spółki kwotę 38.512.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 do dnia zapłaty (na dzień ogłoszenia wyroku odsetki wyniosły 17.429.000 PLN). Wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego apelacja.

Należność została zasądzona tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę w związku z utratą wartości posiadanych przez MCI Management S.A. akcji spółki JTT Computer S.A. która została doprowadzona do upadłości na skutek błędnych i podejmowanych z naruszeniem prawa decyzji organów podatkowych. Tym samym Sąd podzielił w pełni stanowisko Spółki wyrażone w pozwie i prezentowane podczas procesu zarówno co do zasady jak i kwoty roszczenia. Zarząd MCI Management SA zwraca jednak uwagę na fakt, że wyrok, który zapadł w pierwszej instancji, nie jest prawomocny. Ten aspekt powinien być brany pod uwagę przez obecnych i przyszłych inwestorów – akcjonariuszy Spółki. MCI reprezentuje ConsortioLex, w którego skład wchodzi, m.in. kancelaria Nowakowski & Wspólnicy.