Obowiązujące od 5 lat przepisy ustawy Prawo bankowe wprowadziły do polskiego prawa tzw. outsourcing. Jednak nie zdefiniowano tego pojęcia, określono jedynie, że umowa outsourcingu bankowego jest kontraktem, w której obie strony są podmiotami zajmującymi się profesjonalnie prowadzeniem działalności gospodarczej.
W tej chwili nie jest możliwe powierzenie czynności w ramach umowy outsourcingowej przedsiębiorcy będącemu wspólnikiem spółki cywilnej. W założeniach do ustawy proponuje się znieść to ograniczenie, nie znajduje ono bowiem uzasadnienia zarówno w wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa obrotu, jak i w możliwości zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony interesów klientów banków. Dzięki temu bank, w ramach umowy outsourcingowej, będzie mógł powierzyć czynności również wspólnikom spółek cywilnych.

Jak można przeczytać w komunikacie opublikjowanym po wtorkowym posiedzeniu  Rady Ministrów, bez zezwolenia KNF można będzie: zawierać i zmieniać umowy rachunków rozliczeniowych (bieżących i pomocniczych), rachunków lokat terminowych oraz rachunków powierniczych,  zwierać i zmieniać umowy kredytu i pożyczki (innego niż kredyt konsumencki) z osobami fizycznymi, zawierać i zmieniać umowy i pożyczki oraz umowy o kartę płatniczą z mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami,
emitować i przechowywać bankowe papiery wartościowe oraz inne papiery wartościowe, wykonywać inne czynności zlecone, związane z emisją i obsługą papierów wartościowych, zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, windykować należności banku.
Zgodnie z propozycjami przedstawionymi w założeniach do projektu ustawy, wprowadzone zostaną przepisy, które ograniczą wymóg powierzenia przez banki czynności przedsiębiorcom na podstawie umowy agencyjnej.
Będzie ono dotyczyć:
- emitowania i przechowywania bankowych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych oraz wykonywania innych czynności związanych z emisją i obsługą tych papierów,
- windykacji należności banku,
- wykonywania innych czynności po uzyskaniu zezwolenia KNF.

W założeniach do projektu nowelizacji ustawy Prawo bankowe określono także zasady i warunki funkcjonowania podwykonawstwa w ramach outsourcingu (tzw. podoutsourcing). Obecne przepisy nie przewidują możliwości jednorazowego powierzenia czynności przez przedsiębiorcę, będącego stroną umowy z bankiem, innemu przedsiębiorcy w sytuacjach wyjątkowych. W związku z tym w projekcie nowelizacji Prawa bankowego znajdą się przepisy dopuszczające podoutsourcing, ale w ograniczonym zakresie, dotyczącym dwóch przypadków. Pierwszy obejmie możliwość powierzenia przez pierwotnego insourcera wykonania określonych w umowie z bankiem czynności, które będą służyć realizacji głównego świadczenia wynikającego z umowy. Drugi przypadek podoutsourcingu będzie dotyczyć sytuacji, w której podmiot musi skorzystać z planu awaryjnego, czyli wówczas, gdy nie będzie w stanie wykonać powierzonych czynności samodzielnie. Dzięki temu zachowana zostanie ciągłość realizacji funkcji banku nawet w sytuacji kryzysowej.

W założeniach przewidziano także wprowadzenie zakazu wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy, w tym zagranicznego, wobec banku za szkody wyrządzone klientom wskutek niewykonania umowy podoutsourcingu. Takie samo wyłączenie w zakresie niewykonania umowy podoutsourcingu ma dotyczyć banków.

Zniesiony ma być obowiązujący obecnie wymóg każdorazowego zawiadamiania przez bank organu nadzoru, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze zawarcia umowy outsourcingu i podoutsourcingu. Zamiast tego bank będzie musiał prowadzić ewidencję tego typu umów.

Ponadto przewiduje się zmiany w przepisach dotyczących zachowania tajemnicy bankowej. Bank będzie mógł ujawnić informacje objęte tajemnicą przedsiębiorcom, w tym zagranicznym, którym powierzono wykonanie czynności na drodze podoutsourcingu. Zakres tych informacji będzie odpowiadał poziomowi niezbędnemu do prawidłowego wykonania powierzonych podwykonawcy zadań.