W rozporządzeniu określono wymogi, jakie spełniać powinny służby porządkowe organizatora imprezy masowej. W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia z 2 lipca 2002 r. (rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania) wprowadzono zmiany dotyczące szkoleń, jakie powinni odbyć członkowie tych służb oraz kierownik ds. bezpieczeństwa. Zakres i tematyka szkoleń, o których mowa w rozporządzeniu, został dostosowany do przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. Szkolenia będą przeprowadzane przez placówki oświatowe przygotowujące do wykonywania zadań pracownika ochrony osób i mienia, a także szkoły wyższe posiadające kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. W załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadzono dodatkowy temat dotyczący wybranych zagadnień z zakresu kryminologii i kryminalistyki. Rozszerzenie szkolenia o te elementy jest podyktowane zagrożeniami, jakie występują na imprezach masowych – narkotyki czy dopalacze. Ponadto w rozporządzeniu doprecyzowano zakres szkolenia dla każdego z rodzajów służb porządkowych, uwzględniając – nie istniejące obecnie – służby informacyjne.

W nowym rozporządzeniu określono również szczegółowe warunki i sposoby działania służb porządkowych, jakie powinny być spełnione podczas sprawdzania uprawnień osób chcących uczestniczyć w imprezie masowej, technikę ich legitymowania oraz przeglądania zawartości bagaży i odzieży. Zdefiniowano ponadto sposoby zachowania służb wobec osób zakłócających przebieg imprezy. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, służby porządkowe lub informacyjne będą uprawnione do wezwania osoby uczestniczącej w imprezie masowej do okazania zawartości bagażu czy sprawdzenia jej odzieży. W przypadku stwierdzenia przedmiotów, których wnoszenie na imprezę jest zakazane, służby te mogą odmówić wpuszczenia na imprezę lub zażądać usunięcia z imprezy. Gdy u kontrolowanej osoby znajdą broń, narkotyki, napoje alkoholowe, pirotechniczne lub inne niebezpieczne przedmioty, służby - po odebraniu zakazanych rzeczy i sporządzeniu notatki - przekażą ją policji.