Akt ten (Dz. U. poz. 200) stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej, zawartego w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.  o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.).

Wykaz zawiera nazwy miast, wsi, osad, kolonii, przysiółków oraz nazwy części wsi i miast, z uwzględnieniem ostatnich zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. na mocy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1711), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. Nr 158, poz. 937).

Wszystkie nazwy w wykazie ułożone zostały według kolejności alfabetycznej. Obok nazwy miejscowości podano określenie rodzajowe miejscowości, przynależność do gminy, powiatu i województwa oraz siedmiocyfrowy identyfikator miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego „TERYT”. Dla każdej miejscowości podano nazwę w mianowniku oraz zakończenie dopełniacza. W przypadku nazw miast i wsi podawano również przymiotnik.