Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwolnione od podatku VAT są czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego. Wyłącza się z tej zasady czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. A zatem wyłączone z opodatkowania są czynności wykonywane przez organy władzy publicznej i ich urzędy w ramach sprawowanego władztwa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej interpretacji odniósł się do czynności wykonywanych przez starostwa, takich jak wydawanie praw jazdy, kart rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, a także kart wędkarskich. Starosta wykonując wskazane czynności działa jako organ władzy publicznej, a pobierane od nich opłaty są ściśle określone przepisami prawa.

W związku z powyższym, brak jest podstaw prawnych do wystawiania faktur VAT dokumentujących czynności, które zakresowi podmiotowemu ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają. Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania tych czynności w prowadzonych ewidencjach dla celów rozliczania podatku od towarów i usług i wykazywania ich w deklaracjach VAT-7.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPP2/443-523/11-3/BM, 24 listopada 2011 r.

Katarzyna Bogucka

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line