Wojewódzki Sąd Administracyjny (V SA/Wa 362/11) odrzucił skargę Gminy Miasta Nowy Targ na uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 grudnia 2010 r. sygn. akt KIO/KD/98/10. W zaskarżonej uchwale Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła zastrzeżeń Zamawiającego do wyników przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli postępowania na: "Wykonanie prac projektowych dla obiektu użyteczności publicznej zlokalizowanego w Nowym Targu przy ul. Evry – obiekt sportu i rekreacji: "Miejska Pływalnia". Powyższą uchwałę Zamawiający zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wydanym postanowieniu stwierdził, iż etap postępowania kontrolnego prowadzony przez Krajową Izbę Odwoławczą nie jest postępowaniem administracyjnym, a opinia co do zgłoszonych zastrzeżeń nie ma formy aktu administracyjnego, dlatego też nie podlega zaskarżeniu w trybie przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line