Z dniem 22 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. poz. 710).

Znowelizowanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.) wiąże się z potrzebą jego dostosowania do ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) oraz ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454), jak również z koniecznością określenia wzoru oznakowania pojazdu kierowanego w okresie próbnym przez osobę, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kat. B, stosownie do art. 91 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.). Ponadto wprowadzone zmiany uwzględniają wnioski o zmianę przepisów rozporządzenia, w tym wnioski dotyczące ich dostosowania do prawa UE w zakresie oznaczenia niektórych pojazdów tablicami rejestracyjnymi oraz wnioski wynikające z praktyki stosowania przepisów.

Wprowadzone przez nowe przepisy zmiany obejmują m.in.:

- zmianę definicji państwa członkowskiego oraz zmiany powiązanych z tą definicją przepisów,

- określenie nowych dokumentów wymaganych przy pierwszej rejestracji pojazdu oraz przy wyrejestrowaniu pojazdu,

- wskazanie, że na pojeździe samochodowym kierowanym przez kierowcę w okresie pierwszych 8 miesięcy okresu próbnego umieszcza się na przedniej i tylnej szybie pojazdu, w prawym górnym rogu okrągłą nalepkę barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego; wzór nalepki określony został w załączniku nr 4 do nowego rozporządzenia.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów stosować należy przepisy dotychczasowe. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 czerwca 2013 r., z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie z dniem 22 lipca 2013 r. lub z dniem 4 stycznia 2016 r. (m.in. przepisy dotyczące umieszczania na szybie, w okresie próby, okrągłej nalepki z symbolem liścia klonowego).