9 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. poz. 381), które opublikowane zostało w dniu 25 marca 2014 r. i stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

Rozporządzenie określa minimalne wymiary nadawczej skrzynki pocztowej oraz otworu wrzutowego. Konstrukcja skrzynki oraz materiał, z którego jest wykonana, muszą zapewnić ochronę znajdujących się wewnątrz przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

Na skrzynce powinny być umieszczone informacje umożliwiające identyfikację operatora pocztowego w sposób zapewniający trwałość tego oznaczenia, a także napisy informujące o częstotliwości opróżniania skrzynki przez operatora pocztowego oraz obszarze, na którym operator pocztowy będący właścicielem skrzynki zapewnia doręczenie przesyłek do niej wrzuconych - jeżeli nie zapewnia doręczeń na terenie całego kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem kolor stosowany do oznaczania skrzynek przez danego operatora pocztowego w dniu wejścia w życie rozporządzenia może być przez niego nadal stosowany na zasadzie wyłączności.