Przepisy zawarte w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. Niezbędne jest, w związku z tym wydanie w trybie pilnym rozporządzenia regulującego procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny. Przepisy te mają zapewnić udzielanie dzieciom – ofiarom przemocy w rodzinie skutecznej pomocy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało już projekt takiego rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie określa:
1. procedurę postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego czynności związanych z odebraniem dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie;
2. sposób dokumentowania czynności, o których mowa w pkt 1;
3. procedurę postępowania Policji przy podejmowaniu decyzji o odebraniu dziecka z rodziny w sytuacji, o której mowa w pkt 1.

Celem uczestnictwa Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego czynności związanych z odebraniem dziecka z rodziny jest zapewnienie bezpieczeństwa osobistego dziecku oraz pracownikowi socjalnemu, a także dostępu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i porządku w tym miejscu.

Policja ponadto, zapewnia bezpieczeństwo innym uczestnikom postępowania obecnym w miejscu wykonywania czynności, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności tych osób oraz konieczność udzielenia skutecznej pomocy dziecku – ofierze przemocy w rodzinie, a także uczestniczy, wspólnie z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką w podjęciu przez pracownika socjalnego decyzji o odebraniu dziecka.

Projekt rozporządzenia zakłada, że wezwanie Policji przez pracownika socjalnego do wykonywania czynności następuje na wniosek złożony w dowolnej formie. Uproszczony sposób wezwania Policji podyktowany jest okolicznościami, w których pracownik socjalny odbiera dziecko z rodziny, w przypadkach bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka, w związku z przemocą w rodzinie.

Przesłanką do wykonywania czynności przez pracownika socjalnego wspólnie z funkcjonariuszem Policji jest bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, a więc okoliczność, której nie można przewidzieć przed przystąpieniem pracownika socjalnego do wykonywania obowiązków służbowych.

Projekt rozporządzenia określa również sposób dokumentowania wykonanych czynności oraz zakres niezbędnych informacji, jakie zawarte zostaną w notatce urzędowej. Po sporządzeniu notatki funkcjonariusz przekazuje ją swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który następnie kopię tej notatki przekazuje do sądu opiekuńczego oraz właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 19 października 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line