Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w wersji wchodzącej w życie od początku stycznia przyszłego roku, zapewnia podstawę prawną do tworzenia tzw. „e-usług” dla obywateli oraz przedsiębiorców w oparciu o dane zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców. Wspomniane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji realizuje upoważnienie z art. 100aj ust. 3 ww. ustawy. Mając na względzie konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa danych, akt ten określa informacje, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych informacji oraz szczegółowy zakres udostępnianych danych.

Rozporządzenie MC przewiduje utworzenie kilku e-usług. Pierwszą z nich reguluje § 2 i polega ona na uzyskaniu informacji o swoich danych (uprawnieniach, otrzymanych punktach, dokumentach, danych osobowych itp.). Warunkiem ich otrzymania jest jednak uwierzytelnienie się w systemie teleinformatycznym centralnej ewidencji kierowców poprzez profil zaufany e-PUAP. Podobne wymagania trzeba spełnić w przypadku usługi, polegającej na sprawdzeniu danych o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i punktach.

Z kolei § 4 dotyczy e-usługi polegającej na uzyskaniu danych o rodzaju, zakresie oraz dacie ważności uprawnienia. Ustawienie jej wiąże się z koniecznością uwierzytelnienia w systemie poprzez podanie numeru dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem.

Natomiast § 5 rozporządzenia odnosi się do weryfikacji danych o instruktorach jazdy (informacji pozwalających na ocenę jakości usług oferowanych przez instruktora, za wyjątkiem danych osobowych). Dostęp do nich wymaga uwierzytelnienia się w systemie teleinformatycznym po podaniu numeru ewidencyjnego instruktora jazdy. Kolejny przepis reguluje natomiast e-usługę, analogiczną jak w § 5, tyle że dotyczącą szkoły jazdy. Zainteresowani będą jednak musieli wskazać numer ewidencyjny szkoły.

Ostatnie dwie nowości przewidziane w akcie odnoszą się do udostępnienia własnych danych osobom trzecim oraz możliwości przesyłania przypomnień dotyczących ważnych dla użytkownika terminów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Dane, o których mowa w § 3, udostępnia się od dnia 1 marca 2017 r. Z kolei dane z § 2 i § 7, udostępnia się od dnia 1 kwietnia 2017 r., a dane, o których mowa w § 5, § 6 i w § 8, udostępnia się od dnia 1 września 2017 r.