Działalność ta może być wykonywana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, średnia wartość pieniądza elektronicznego nie może przekroczyć równowartości 5.000.000 euro miesięcznie. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1036).

Ustawodawca wyszedł z założenia, że ww. podmioty w sposób dostateczny gwarantują bezpieczeństwo transakcji. Na krajowe instytucje płatnicze świadczące usługę wydawania pieniądza elektronicznego zostały jednak nałożone obowiązki informacyjne dotyczące wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu, tj. obowiązek informowania KNF co miesiąc o średniej wartości wydanego pieniądza elektronicznego, w tym obowiązek zgłoszenia przekroczenia średniej wartości pieniądza elektronicznego.

Nowelizacja wprowadza również sankcje za uchybienie przepisom ustawy. I tak np. przekroczenie progu 5.000.000 euro spowoduje, że krajowa instytucja płatnicza utraci prawo do wydawania pieniądza elektronicznego. Instytucje płatnicze mają również obowiązek do ochrony środków pieniężnych otrzymanych w zamian za wydany pieniądz elektroniczny na zasadach określonych w ustawie o usługach płatniczych.