Więcej: Jest nowa ustawa o zbiórkach publicznych>>>
Z dniem 18 lipca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U. poz. 833). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wiąże się z tym, że od dnia 18 lipca br. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498), do stosowania której konieczne jest określenie wzorów dokumentów niezbędnych do załatwiania spraw związanych ze zbiórkami publicznymi. Rozporządzenie określa wzory następujących dokumentów: aktu założycielskiego komitetu społecznego, zgłoszenia zbiórki publicznej, sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych akt założycielski jest dokumentem, w drodze którego co najmniej 3 osoby fizyczne powołują komitet społeczny uprawniony do prowadzenia zbiórki publicznej. Powinien on określać m.in. cel, w jakim prowadzi się zbiórkę publiczną, dane osób tworzących komitet, adres do korespondencji oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania komitetu. Wzór aktu założycielskiego komitetu społecznego określa załącznik nr 1 do omawianego rozporządzenia. Natomiast zgłoszenie zbiórki publicznej (jego wzór określa załącznik nr 2) niezbędne jest do przeprowadzenia zbiórki i może zostać dokonane przy użyciu formularza elektronicznego lub w postaci papierowej. Powinno ono zawierać wyszczególnione w formularzu dane organizatora zbiórki publicznej (m.in. nazwę organizacji, jej siedzibę, dane do kontaktu), dane dotyczące zbiórki publicznej (m.in. sposób, miejsce oraz termin przeprowadzenia zbiórki publicznej), przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki, które zostaną pokryte z zebranych ofiar oraz podpis osoby lub osób zgłaszających zbiórkę. Z kolei sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar organizator zbiórki obowiązany jest sporządzić (zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 3 oraz nr 4) i doręczyć ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w celu zamieszczenia na portalu zbiórek publicznych.

Wraz z wejściem w życie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych utraci moc zarówno ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 732), jak również akt wykonawczy do tej ustawy - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947, ze zm.).

Adam Bochentyn