Na sesji  zwołanej 2 września 2004 r. Rada Gminy w Obornikach Śląskich podjęła uchwałę w sprawie otwarcia sklepów. Uchwała  została ogłoszona w dzienniku urzędowym. Według  niej  dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych powinny zapewniać klientom i konsumentom możliwość pełnego zaspokojenia potrzeb w zakresie działania tych placówek (§ 1 uchwały). A także :  Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe zlokalizowane w budynkach, w których znajdują się również lokale mieszkalne, mogą być czynne we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 22.00 (§ 2 ust. 2 uchwały).

Unieważnienie uchwały
Tę uchwałę zaskarżył wojewoda dolnośląski zarzucając jej naruszenie art. XII wprowadzającego Kodeks pracy. Zgodnie z tym przepisem  dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności określa gmina.
Zdaniem wojewody rada gminy nie jest kompetentna do takich regulacji. Uchwała dotyczy materii niezwiązanej z upoważnieniem ustawowym. Nie można bowiem ograniczać godzin otwarcia lokali ze względu na przeznaczenie budynku, w którym się znajdują. W jednych  budynkach sklepy mogą być otwarte 24 godzinny,  w innych  - nie. Ogranicza to prawo swobody działalności gospodarczej.  Istotny dla rozpatrywanej sprawy jest w szczególności art. 22 Konstytucji, stanowiący, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Tu ważnego interesu nie wykazano.
Wobec tego wojewoda unieważnił uchwałę.

Uchwała narusza Konstytucję RP
Rada zaskarżyła decyzję  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  WSA we Wrocławiu 29 października 2014 r. orzekł, że wojewoda miał rację i pozostawił decyzję w mocy. Sąd podkreślił, że przepis wykonawczy ze swej istoty może jedynie uzupełniać ustawę. Nie może natomiast regulować materii, która przedmiotem ustawy nie była. Taka regulacja traci wówczas charakter wykonawczy i staje się źródłem prawa. Z tego powodu Rada Miejska  wykazując w § 1 uchwały,  dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu - przekroczyła zawarte w art. XII § 1 ustawy uprawnienie.
Co więcej regulacja różnicuje warunki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe ze względu na ich lokalizację, co jest sprzeczne z art. 20 i 22 Konstytucji, mówiących o swobodzie działalności gospodarczej.
Rada zaskarżyła wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podzielił racje wojewody i  sądu I instancji.  Jednak skarga kasacyjna została oddalona głównie z przyczyn formalnych.
Sygnatura akt II GSK 235/15, wyrok NSA z 7 czerwca 2016 r.