Rodzina czeczeńska z Groznego składająca się z rodziców i czwórki dzieci  złożyła w 2012 r. wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadanie statusu uchodźców w Polsce. Rodzice dzieci korzystali z ochrony uzupełniającej na terytorium RP, udzielonej przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców  od listopada 2008 r. Warto zaznaczyć, że jedno z dizeci urodziło się w Polsce, a jedno w czasie wizyty w Czeczenii.

Wyjazd na pogrzeb
Po rozpatrzeniu wniosku, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców  w maju 2013 r. odmówił rodzinie nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany oraz wydaleniu z Polski. A także zakazał ponownego wjazdu na nasze terytorium  i państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy. W uzasadnieniu decyzji szef urzędu  stwierdził, że sytuacja dzieci jest nierozerwalnie związana z sytuacją rodziców, a oni zostali pozbawieni ochrony uzupełniającej, gdyż dwukrotnie opuścili terytorium Polski wyjeżdżając do kraju pochodzenia.
Szef urzędu wskazał, że rodzina T. nie może dłużej korzystać z ochrony, gdyż sytuacja w ich kraju zmieniła się, nie było w Czeczenii rzeczywistego ryzyka doznania poważnej krzywdy. 
Od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców rodzina T. złożyła odwołanie wnosząc o uchylenie decyzji w całości.

WSA oddalił skargę rodziny czeczeńskiej.
Sąd zauważył, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.

Przesłanki udzielenia ochrony uzupełniającej określa art. 15 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, zgodnie z którym cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy. Krzywda ta może polegać na: orzeczeniu kary śmierci lub wykonaniu egzekucji, tortur, nieludzkim lub poniżającym traktowaniu. Może to być też - poważne zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Odmawia się, gdy nie istnieje rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy. A w czeczenii sytuacja polityczna się ustabilizowała. W tym wypadku nie występuje w kraju pochodzenia uzasadniona obawa przed prześladowaniem - stwierdził WSA.

Akty terroru nie obejmują cywilów
Sprawa pięciu osób z rodziny T. trafiła do NSA. Adwokat Agnieszka Podgórska występująca w ich imieniu przekonywała, że według badań Ośrodka Studiów Wschodnich stabilizacja w Czeczenii nie nastąpiła, jest jedynie poprawa sytuacji politycznej.
NSA nie przyjął tych argumentów i skargę oddalił. Jak stwierdził sędzia Jacek Chlebny rodzinie T. nie grozi niebezpieczeństwo w kraju pochodzenia, gdyż w czasie, gdy Polska udzieliła im ochrony, dwukrotnie odwiedzali Czeczenię: na pogrzeb dziadka i z powodu choroby matki. Wobec tego ochrona w Polsce nie jest niezbędna. Zagrożenie w stosunku do ludności cywilnej nie ma charakteru powszechnego - dodał sędzia. Akty terrorystyczne zdarzają się, ale nie są one skierowane do konkretnych osób i nie dotyczą ludności cywilnej.  

Sygnatura IV SA/Wa 2143/13, NSA z 23 lutego 2016 r., II OSK 1493/14, II OSK 1562/14, II OSK 1492/14.

 SZKOLENIE >>

 Prawidłowy sposób formułowania zarzutów i wniosków w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia w kodeksie postępowania cywilnego>>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Kalendarz Prawniczy 2016 (format A5)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł