WSA odmówił stowarzyszeniu dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Tymczasem według wnioskodawcy, postępowanie prowadzone w przedmiocie przekształceń terenów zajętych pod garaże zawiera się w zakresie celów do realizacji których stowarzyszenie zostało powołane. Więcej>>>