W spór ze szpitalem uniwersyteckim w Krakowie weszły nie tylko dwie pielęgniarki, ale również Okręgowy Inspektor Pracy. Otóż inspektor nie zgodził się z tym, że pracujące na Oddziale Intensywnej Terapii Edyta O. i Elżbieta J. nie mogą ubiegać się o emeryturę pomostową. Dlatego, ze szpital nie umieścił takiej pracy w wykazie stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. A co za tym idzie - wspomniane pielęgniarki nie znalazły się w imiennej ewidencji pracowników wykonujących takie prace. Zasady te zostały wyrażone w art. 41 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych.
Władze szpitala wyjaśniały, że w wykazie znajdują się tylko osoby, które uczestniczą w zabiegach przeprowadzonych w stanach nagłych, a nie personel medyczny pracujący w warunkach ostrego dyżuru, tak jak obie pielęgniarki.
Okręgowy Inspektor Pracy nie godził się z takim poglądem i nakazał wpisanie przez pracodawcę do ewidencji dwóch pielęgniarek.
Szpital odmówił. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę Okręgowego Inspektora. Zdaniem sądu pielęgniarka, która nie pracuje na bloku operacyjnym nie podlega emeryturom pomostowym. Inspektor Pracy natomiast nie może zastępować ZUS, który wraz z sądami pracy rozstrzyga spory między pracownikami i zakładami pracy. Jeśli pracodawca nie umieścił danego stanowiska w wykazie to inspektor nic nie może zrobić, jednak gdyby stanowisko znajdowało się w wykazie, a osoba która wykonuje takie funkcje została pominięta przez pracodawcę - to inspektora ma prawo nakazać wpisanie danej osoby do ewidencji imiennej.
Inspektor zaskarżył wyrok do NSA. Zdaniem Okręgowego Inspektora Pracy "na pazernym rynku pracy może zaistnieć sytuacja, że pracodawca celowo nie umieści danego  stanowiska w wykazie". Takie sprawy powinna badać inspekcja.
Naczelny Sąd Administracyjny 26 marca 2015 r. nie zgodził się z argumentami inspektora. oddalił skargę kasacyjną. Podzielił bowiem argumenty sądu I instancji. Powołał się przy tym na uchwałę siedmiu sędziów z 13 listopada 2012 r.,( sygn. akt I OPS 4/12).  W uchwale stwierdza się, że "O spełnieniu warunków wymaganych do nabycia prawa do emerytury pomostowej, w tym warunku w postaci okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat (art. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych), rozstrzyga organ rentowy, a w razie wniesienia odwołania sąd powszechny (art. 25 ustawy o emeryturach pomostowych).
W kompetencji inspektorów pracy nie leży zatem ingerowanie w wykaz stanowisk pracy sporządzony przez pracodawcę.
Sygnatura akt I OSK 2377/13, I OSK 2378/13, wyroki z 26 marca 2015 r.