NSA zinterpretował art. 46 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W tym przepisie nie ma mowy o użyciu elektronicznych form przekazywania pism sądowych. Stanowi on tylko o niezbędnej treści, takiej jak oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników.
Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. 
Jak uzasadniał uchwałę  prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Roman Hauser ustawa o podpisie elektronicznym także nie wystarczy do stosowania środków komunikacji elektronicznej oraz podpisu elektronicznego w procedurach prawnych. Nie można w takim wypadku zastosować platformy ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Jest ona narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym usługi administracji publicznej przez Internet. I daje możliwość załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, ale nie w sądach administracyjnych - jak się okazuje. Wyjątkiem są tu tylko sprawy z zakresu informacji publicznej i skargi na działalność sądów, które można dzisiaj przesłać do sądu przez internet.
Warto zaznaczyć, ze uchwała ta pozostaje w pewnej sprzeczności z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie podpisu elektronicznego. NSA wyjaśnił, że preambuła do tej dyrektywy ma zastosowanie do relacji handlowych na wspólnotowym rynku wewnętrznym. Dyrektywa ta jednak nie może być stosowana do procedur sądowych w kontaktach z obywatelami, do czasu, gdy krajowy ustawodawca nie wprowadzi przepisów szczególnych. Tymczasem Sejm już uchwalił taką regulację - jest to nowelizacja ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ale właściwy przepis o aktach sądowych w postaci elektronicznej wejdzie w życie dopiero za trzy lata, tj w lutym 2017 r. (art. 4 ustawy nowelizującej z 10 stycznia 2014 r.)

Sygnatura akt I OPS 10/13, uchwała siedmiu sędziów NSA z 12 maja 2014 r.