Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej wybrało na funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego mecenasa Piotra Nowaczyka, partnera w  kancelarii Salans. Zastąpił on na tym stanowisku profesora Józefa Okolskiego, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Profesor Józef Okolski został Honorowym Prezesem Sądu.

Piotr Nowaczyk (lat 52), adwokat, partner w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawniczej SALANS, kierujący jej praktyką sądową i arbitrażową jest również członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej ICC w Paryżu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1976). Wpisany na listę adwokatów w Poznaniu (1984), w Paryżu (1993) i w Warszawie (1994).

Arbiter Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej (VIAC) w Wiedniu, Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów (ICDR) w Dublinie, Australijskiego Centrum Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego (ACICA) w Sydney, Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (INTA) w Nowym Jorku, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i wielu innych instytucji arbitrażowych. Członek Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) w Londynie, Association Swiss de l’Arbitrage (ASA), Canadian Bar Association (CBA), Association of Trial Lawyers of America (ATLA), Union Internationale des Avocats (UIA) i innych międzynarodowych organizacji.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie został powołany 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako jednostka powołana do rozstrzygania międzynarodowych sporów wynikających ze stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje działalność przy Krajowej lzbie Gospodarczej w Warszawie. Jest najstarszym, najbardziej uznanym i najpopularniejszym polskim stałym sądem polubownym. Ponadto Sąd ten prowadzi mediacje, a także administruje arbitraże ad hoc.

 (Źródło: SALANS/KW)