Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113), rady gmin mają też obowiązek dokonać podziału gminy na stałe obwody głosowania, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) oraz ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 2 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
Głosowanie w wyborach przeprowadzanych przed dokonaniem przez radę gminy podziału na stałe obwody do głosowania przeprowadzać się będzie w stałych obwodach do głosowania utworzonych na podstawie przepisów dotychczasowych.
Warto też wspomnieć, że przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy wprowadzają do samorządowych ustaw ustrojowych zmiany, polegające m.in. na tym, że pierwsze sesje nowo wybranych rad gmin, powiatów oraz sejmików województw zwołają komisarze wyborczy a nie jak dotychczas przewodniczący poprzednich organów stanowiących jednostek samorządów terytorialnych.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad