Sejmowa komisja gospodarki rozpoczyna dziś prace nad nową ustawą o kredycie konsumenckim. Regulacja ma ułatwić konsumentom porównywanie ofert kredytów konsumenckich, także tych pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej.
Dzięki starannie przeprowadzonym pracom przygotowawczym nad projektem, autor – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w sprawny sposób przeniósł do projektu intencje i postanowienia dyrektywy. Możliwie wiernemu przeniesieniu zapisów dyrektywy towarzyszą w ustawie rozwiązania uwzględniające specyfikę polskiego systemu prawnego.
Kilka rozwiązań projektu nadal jednak budzi wątpliwości co do zgodności z dyrektywą. Mogą one prowadzić do trudnych do przyjęcia w obrocie prawnym skutków. Tak jest w przypadku art. 29 ust. 1 projektu ustawy, zgodnie z którym umowę o kredyt można zawrzeć wyłącznie w formie pisemnej. Jest to sprzeczne z art. 10 ust. 1 dyrektywy. wskazującym, że umowę o kredyt można sporządzić w formie pisemnej albo na innym trwałym nośniku.

Źródło: Gazeta Prawna