Nowy wzór zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 366).

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, nowelizacja ma na celu z jednej strony ułatwienie osobom fizycznym wypełnienie formularza, zaś z drugiej - ma umożliwić sądom dokonanie bardziej wnikliwej oceny sytuacji majątkowej i rodzinnej osób starających się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie w dniu 5 kwietnia 2014 r.