Nowelizacja wprowadza między innymi definicję nowej substancji psychoaktywnej, działającej na ośrodkowy układ nerwowy. Ustawa mówi też o powołaniu zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych.

Zespół ten ma być organem opiniodawczo-doradczym ministra w sprawach oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz społecznej szkodliwości wynikających z używania substancji, co do których istnieje podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy, w szczególności niebędących nową substancją psychoaktywną, ale wykazujących działania na ośrodkowy układ nerwowy.

W skład zespołu wejdą osoby powołane przez ministra zdrowia, w tym osoby powołane na wniosek ministra sprawiedliwości, ministra obrony, ministra spraw wewnętrznych, ministra gospodarki i szefa Służby Celnej. Za działanie zespołu będzie odpowiadał Główny Inspektor Sanitarny.

Dzięki wprowadzeniu definicji nowej substancji psychoaktywnej ustawa będzie mogła być stosowana w przypadku tzw. dopalaczy. Substancje te zostaną umieszczone w rozporządzeniu do ustawy, które wyda minister zdrowia. O tym, które substancje znajdą się na liście nowych substancji psychoaktywnych będzie decydował nowo powołany zespół.

Według nowelizacji ustawy leki dostępne bez recepty, a zawierające substancje psychoaktywne będzie można kupić tylko w aptekach i punktach aptecznych i w ograniczonych ilościach.

Nowelizacja ma wejść w życie pod koniec 2014 roku.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii reguluje kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków oraz terapii psychiatrycznej dla osób uzależnionych od środków odurzających. Ustawa zawiera przepisy o odpowiedzialności karnej za wytwarzanie i rozpowszechnianie narkotyków. Do ustawy dołączono wykazy środków odurzających z ich klasyfikacją. Od 2005 roku ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Zmiany dotyczyły przede wszystkim rozszerzenia listy środków odurzających. Ostatnia nowelizacja tej ustawy weszła w życie w 2012 roku.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska