Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt ustawy dostosowuje przepisy do dyrektywy Rady 2003/96/WE. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do ustalania opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej nie niższego niż minimalne ceny opodatkowania, określone w załączniku do tej dyrektywy. W projekcie przyjęto, że dostosowanie stawek podatkowych dla oleju napędowego odbędzie się poprzez zmianę stawek opłaty paliwowej, co oznacza, że nie będzie podwyższana akcyza.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada wzrost opłaty paliwowej dla oleju napędowego. Spowoduje to zwiększenie ceny 1 litra tego oleju o ok. 16 gr. brutto (czyli ok. 4 proc. ceny paliwa). Szacuje się, że planowany wzrost dochodów z tego tytułu wyniesie ok. 2,2 mld zł rocznie. Przyjęcie proponowanych przepisów będzie korzystne dla finansowania zadań Krajowego Funduszu Drogowego oraz Funduszu Kolejowego. Zwiększone wpływy z opłaty paliwowej zapewnią środki, które zostaną bezpośrednio przeznaczone na realizację Programu budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 i inwestycje kolejowe. Projekt ustawy zawiera również zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie zrównania wymagań dla obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego z wymaganiami dla obligacji skarbowych.

(Źródło: KPRM/KW)