W dniu 28 marca 2011 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 89, poz. 508). Rozporządzenie to wprowadza do stosowania nowe znaki drogowe: „droga wewnętrzna” i „koniec drogi wewnętrznej”, które umieszczane są w połączeniach dróg publicznych z drogami wewnętrznymi (z wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu). Znak stosowany jest wówczas, gdy jego brak miałby wpływ na bezpieczeństwo ruchu na drodze publicznej.
Kolejnymi znakami są: „strefa ruchu” i „koniec strefy ruchu”. Pierwszy z nich stosuje się dla oznakowania ustalonej strefy ruchu na drogach wewnętrznych. Drugi ma na celu wskazanie wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu. O wyznaczeniu strefy decyduje podmiot zarządzający drogami wewnętrznymi.
Konsekwencją wydania rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury jest rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 12 kwietnia 2011 r. wydane przez Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 89, poz. 509).
Rozporządzenia wchodzą w życie 14 maja 2011 r.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad