Tak np. wyrok łączny nie obejmuje orzeczeń skazujących wydanych w innych państwach członkowskich. Z kolei w razie skazania przez sąd innego państwa UE zatarcie skazania następuje zgodnie z prawem państwa, w którym skazanie nastąpiło.
Wśród nowych przepisów w kodeksie karnym pojawia się zastrzeżenie, iż w postępowaniu przed sądem karnym uwzględnia się prawomocny wyrok skazujący, ale z zastrzeżeniami: skazanie nastąpiło za czyn, który u nas nie jest przestępstwem; orzeczono rodzaj kary nieznany w Polsce; sprawca nie podlega karze według prawa polskiego lub uzyskane informacje są niewystarczające do uwzględnienia orzeczenia.
(Ustawa z 20 stycznia 2011 r. DzU nr 48, poz. 245)

Źródło: Rzeczpospolita