Według nowej ustawy zasady te mają być dla wszystkich takie same. Stanowi ona, że wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie osób piastujących te stanowiska do odpowiedzialności karnej za przestępstwo ścigane z urzędu składać będzie prokurator generalny. Wniosek z oskarżenia prywatnego będzie mógł złożyć pełnomocnik oskarżyciela, po wniesieniu sprawy do sądu. W każdym przypadku trafi on do marszałka Sejmu albo marszałka Senatu.
Nowelizacja stanowi, że Sejm lub Senat uchyla wszystkie immunitety osób nim objętych bezwzględną większością głosów. Wprowadza się też generalną zasadę wstrzymującą bieg okresu przedawnienia w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem w okresie korzystania z niego. Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej stosowane będą odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia.
Decyzja o uchyleniu immunitetu podejmowana będzie przez Sejm lub Senat w formie uchwały bezwzględną większością głosów.
Osobie objętej immunitetem przysługuje prawo do składania wniosków i wyjaśnień w swojej sprawie. Po rozpatrzeniu sprawy komisja, która rozpatrywała wniosek, uchwala sprawozdanie, w którym przedstawia Sejmowi propozycję przyjęcia lub odrzucenia wniosku. W trakcie rozpatrywania przez Sejm albo Senat sprawozdania komisji osoba, której postępowanie dotyczy, ma prawo zabrania głosu.

Przyjęcie nowej regulacji motywowano tym, że dotychczasowe uregulowania trybu uchylania immunitetów - rozrzucone w różnych ustawach - były niespójne ze sobą. Według wnioskodawców prowadziło to do nadmiernego wydłużenia postępowania i utrudniało pokrzywdzonym dochodzenia sprawiedliwości w sądach. Np. o tym, że RPO nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu, mowa jest w konstytucji, ale nie w ustawie o RPO. Z kolei co do prezesa NIK mowa o tym była i w ustawie o NIK, i w konstytucji. O immunitecie RPD, GIODO i szefa IPN stanowią ustawy o tych urzędach. Formalny tryb uchylania immunitetu opisywała dotychczas jednak tylko ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora - i tylko wobec nich.

Tekst ustawy>>>