Projekt nowelizacji modyfikuje niektóre już istniejące zapisy dotyczące postępowania notyfikacyjnego oraz zakresu monitorowania udzielonej pomocy publicznej.
Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie zakazu wypłaty pomocy udzielonej przedsiębiorcy w sytuacji, gdy poprzednia pomoc była wykorzystana niezgodnie z zasadami wspólnego rynku lub została przyznana bezprawnie.


Nowe prawo przewiduje ponadto rozszerzenie katalogu przypadków, w których możliwe będzie udzielenie pomocy. Zgodnie z przepisami, pomoc publiczna zostanie udzielona nie tylko wtedy, gdy akt normatywny jest programem pomocowym zatwierdzonym przez Komisję Europejską, ale również wówczas, gdy przewiduje on udzielenie pomocy, która nie wymaga notyfikacji. W projekcie nowelizacji przewidziano, że każdy beneficjent pomocy publicznej będzie posiadał numer referencyjny programu, nadawany przez Komisję Europejską. Ponadto zaproponowano, aby podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie) informowały podmiot udzielający pomocy o spełnieniu wymagań wynikających z prawa Unii Europejskiej. Chodzi tu np. o informacje, o trudnej sytuacji finansowej, która jest podstawą do udzielenia takiej pomocy. Zakres tych informacji zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

(Źródło: KPRM/KW)