Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany w ustawie o urzędach i izbach skarbowych, które mają wprowadzić bardziej efektywny model zarządzania przez Ministra Finansów podległymi mu zasobami ludzkimi. Zasadniczym elementem zmiany ma być inny sposób wyłaniania i powoływania kandydatów na dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych. Resort chce też przypisać dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzędów skarbowych sprawowanie funkcji menedżera jednostki. Dyrektor i naczelnik, poza zajmowaniem się problematyką merytoryczną mają sprawnie zarządzać jednostką, nadzorować podległych pracowników, reprezentować urząd na zewnątrz oraz usprawniać organizację pracy.
I tak, dotychczasowa formuła konkursu ma zostać zastąpiona naborem konkurencyjnym. Kluczowe znaczenie w tym procesie ma informacja o naborze. Informację o stanowisku, wymaganiach (niezbędnych i pożądanych) oraz wymaganych dokumentach Minister Finansów ma ogłaszać w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w urzędach. Poza tym proponuje się, aby sprawdzenie wiedzy kandydata w formie testu zastąpić koniecznością przedłożenia przez niego pisemnego opracowania koncepcji realizacji zadań na stanowisku. Wizja realizacji zadań przez kandydata ma ułatwić ocenę jego predyspozycji oraz zdolności kierowniczych. Ta zmiana wiąże się z przypisaniem dyrektorowi izby i naczelnikowi urzędu funkcji menedżera jednostki.
Do przeprowadzenia naboru Minister Finansów miałby powoływać pięcioosobowy zespół spośród członków korpusu służby cywilnej. Zadaniem zespołu byłoby sprawdzenie wszelkich warunków formalnych koniecznych do wzięcia przez kandydata udziału w naborze. W ramach właściwego naboru zespół wyłaniałby na podstawie złożonych pisemnych opracowań realizacji zadań na stanowisku nie więcej niż 3 kandydatów. W drugim etapie oceniana byłaby już wiedza, predyspozycje, doświadczenie oraz zdolności kierownicze kandydata. Ostatecznie wyłanianych byłoby nie więcej niż 2 kandydatów.
Należy zwrócić uwagę, że w myśl proponowanych rozwiązań kandydatem na stanowisko dyrektora mogłaby zostać wyłącznie osoba, która jest członkiem korpusu służby cywilnej. Osoba taka musi posiadać wykształcenie magisterskie w zakresie prawa, ekonomii, zarządzania lub innym uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie prawa, ekonomii lub zarządzania. Kandydat musiałby poza tym korzystać z pełni praw publicznych oraz nie mógłby być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Ministerstwo proponuje też zróżnicować staż pracy członków korpusu służby cywilnej. Stanowisko dyrektora izby skarbowej mogłaby piastować osoba posiadająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub okres pełnienia służby. Dla naczelnika urzędu skarbowego wymagany staż wynosiłby 3 lata. Poza tym proponuje się rezygnację z wymogu wyłączności obywatelstwa polskiego.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line