Projekt ustawy przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa przepisów rozporządzenia wspólnotowego z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Przejmuje on, z niezbędnymi zmianami, przepisy obowiązującej ustawy i wprowadza zmiany wynikające z wdrożenia rozporządzenia wspólnotowego. Nowa ustawa zastąpi tę z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
Projekt wprowadza nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych i ich mieszanin. Oznacza to, że przeklasyfikowania i wprowadzenia nowego oznakowania będzie wymagało kilka tysięcy substancji chemicznych i kilkaset tysięcy mieszanin. Wprawdzie obowiązek klasyfikacji i znakowania istnieje w Polsce od 1997 r., ale teraz ma być zgodny z przepisami wspólnotowymi. Projekt zasadniczo wprowadza obowiązek klasyfikacji substancji i mieszanin z określeniem odpowiednich kategorii zagrożenia. Zawiera przepisy o obowiązkowym oznakowaniu opakowań niebezpiecznych substancji i mieszanin.
Zgodnie z projektem ma powstać centralny organ administracji rządowej do spraw substancji i ich mieszanin - inspektor do spraw substancji chemicznych (wcześniej inspektor do spraw substancji i preparatów chemicznych). Utworzone zostanie także Biuro do Spraw Substancji Chemicznych (wcześniej Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych). Inspektor będzie realizował swoje zadania przy pomocy Biura. Nadzór nad inspektorem ma sprawować minister zdrowia. Rozszerzono zakres kompetencji inspektora -będzie on pełnić funkcję nadzorczego organu krajowego oraz utworzy i poprowadzi Krajowe Centrum Informacyjne (powstanie ono w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych). Krajowe Centrum Informacyjne będzie informować zainteresowane podmioty m.in. o produkowanych oraz importowanych substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
W projekcie wskazano, że osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza w Polsce bądź sprowadza do naszego kraju mieszaninę niebezpieczną lub stwarzającą zagrożenie dla ludzi i środowiska, będzie musiała przekazać inspektorowi informację o takiej mieszaninie.
Zgodnie z projektem, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych będzie kontrolować i weryfikować spełnianie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej (chodzi o system jakości) przez jednostki badawcze (badające substancje i mieszaniny). W projekcie opisano procedurę ubiegania się przez jednostki badawcze o nadanie certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wpis do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych.
Projekt zawiera rozdział o karach. Dodano sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia wspólnotowego. Wskazano, że osoba, która będzie przeprowadzać nowe badania na zwierzętach w celu stwierdzenia zagrożeń powodowanych przez substancje i mieszaniny - ma podlegać karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. Nowe badania na zwierzętach będzie można przeprowadzać tylko wtedy, gdy wykorzystane zostaną wszystkie inne możliwości uzyskania informacji o zagrożeniach.
Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.