Z dniem 11 kwietnia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. poz. 402). Rozporządzenie określa wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (regularnych i regularnych specjalnych; załączniki nr 1 i 2) oraz międzynarodowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (przewozów regularnych, regularnych specjalnych, wahadłowych i okazjonalnych; załączniki nr 3-6), a ponadto wzory wypisów z tych zezwoleń (załączniki nr 8-13). Ponadto rozporządzenie określa wzór zezwolenia na wykonywanie przewozów w międzynarodowym transporcie drogowym na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (załącznik nr 7).

W zakresie wzoru zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny w międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA - stron umowy o EOG, przepisy § 3 i 4 omawianego rozporządzenia odsyłają do wskazanych w nich przepisów UE.

Zgodnie z przepisami przejściowymi formularze zezwoleń sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż:

- do dnia 31 grudnia 2014 r. w przypadku zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

- do dnia 31 grudnia 2016 r. w przypadku zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

- do dnia 31 grudnia 2014 r. w przypadku zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych, okazjonalnych i wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA - stron umowy o EOG oraz zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.