Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania (Dz. U. Nr 65, poz. 343), badania techniczne tramwajów oraz badania techniczne trolejbusów w części elektrycznej wykonują następujące jednostki badawcze:

1. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie,
2. Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu,
3. Instytut Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach,
4. Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej w Krakowie.

Badania techniczne trolejbusów w części mechanicznej wykonują jednostki wymienione w przepisach dotyczących zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Okresowe badanie techniczne tramwaju przeprowadza się:
1. po pięciu latach od dnia przekazania nowego tramwaju do eksploatacji - pierwsze;
2. po ośmiu latach od dnia przekazania nowego tramwaju do eksploatacji - drugie;
3. po dwóch latach od przeprowadzenia poprzedniego badania - każde następne.

Okresowe badanie techniczne tramwaju obejmuje sprawdzenie i ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów tramwaju, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, i polega na sprawdzeniu:

1. zgodności rzeczywistych danych tramwaju z zapisami u jego właściciela dotyczącymi jego identyfikacji i danych technicznych;

2. prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych;

3. stanu technicznego i skuteczności działania hamulców;

4. prawidłowości działania urządzeń sygnalizacyjnych;

5. stanu technicznego nadwozia, wózków i ich osprzętu oraz niezbędnego wyposażenia;

6. stanu technicznego obręczy i zestawów kołowych;

7. w uzasadnionych przypadkach - poziomu dźwięku na zewnętrz podczas postoju i podczas jazdy.
Dodatkowe badanie techniczne tramwaju przeprowadza się w razie doraźnej potrzeby uzasadnionej okolicznościami badania powypadkowego lub na wniosek organów kontroli drogowej w celu sprawdzenia układów i zespołów w tramwaju, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nie spełniają one obowiązujących warunków technicznych, przy czym zakres tego badania może być ograniczony do niektórych zespołów i układów tramwaju, stosownie do okoliczności, z których wynika potrzeba ich przeprowadzenia.
Rozszerzone badanie techniczne tramwaju przeprowadza się przed dopuszczeniem do ruchu sprowadzonego z zagranicy, używanego tramwaju. Zakres badania rozszerzonego obejmuje sprawdzenie parametrów technicznych tramwaju z warunkami technicznymi określonymi w przepisach o warunkach technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresie ich niezbędnego wyposażenia.

Okresowe badania techniczne trolejbusu przeprowadza się:

1. po roku od dnia przekazania nowego trolejbusu do eksploatacji - pierwsze;
2. po sześciu miesiącach od przeprowadzenia poprzedniego badania - każde następne.

Okresowe badanie techniczne trolejbusu w części elektrycznej polega na sprawdzeniu:

1. zgodności rzeczywistych danych trolejbusu z zapisami w dowodzie rejestracyjnym dotyczącymi identyfikacji i danych technicznych, a także prawidłowości i stanu tablic rejestracyjnych;
2. stanu technicznego instalacji elektrycznej, zwłaszcza pod kątem zabezpieczenia przed przebiciem wysokiego napięcia oraz porażeniem kierowcy i pasażerów;
3. odbieraków prądu pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz mechanizmu ściągającego;
4. stanu izolacji podłogi, stopni i poręczy;
5. skuteczności działania hamulca roboczego-elektrodynamicznego;
6. w uzasadnionych przypadkach - pomiarze poziomu dźwięku na zewnątrz podczas postoju.

Okresowe badanie techniczne trolejbusu w części mechanicznej polega na sprawdzeniu stanu technicznego i prawidłowości działania pozostałych zespołów i układów trolejbusu i mają do niego zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
Dodatkowe badanie techniczne trolejbusu przeprowadza się w razie doraźnej potrzeby uzasadnionej okolicznościami badania powypadkowego lub na wniosek organów kontroli drogowej w celu sprawdzenia układów i zespołów w trolejbusie, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nie spełniają one obowiązujących warunków technicznych, przy czym zakres tego badania może być ograniczony do niektórych zespołów i układów trolejbusu, stosownie do okoliczności, z których wynika potrzeba ich przeprowadzenia.
Rozszerzone badanie techniczne trolejbusu przeprowadza się przed dopuszczeniem do ruchu sprowadzonego z zagranicy używanego trolejbusu. Zakres badania rozszerzonego obejmuje sprawdzenie parametrów technicznych trolejbusu z warunkami technicznymi określonymi w przepisach o warunkach technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresie ich niezbędnego wyposażenia.
Powyższe rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania (Dz. U. Nr 230, poz. 2300).
Z kolei rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344) reguluje warunki techniczne pojazdów, jakim powinny odpowiadać tramwaje i trolejbusy uczestniczące w ruchu drogowym, oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia. Rozporządzenie nie dotyczy tramwajów i trolejbusów zabytkowych.
Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 230, poz. 2301).
Natomiast ostanie z trzech rozporządzeń, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. Nr 65, poz. 345) określa:

1. warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania świadectw homologacji typu tramwaju, typu trolejbusu oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części;
2. zakres wymagań obowiązujących w procesie homologacji typu tramwaju i typu trolejbusu;
3. zakres i sposób przeprowadzania:
a) badań homologacyjnych,
b) kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji typu;
4. wzory dokumentów związanych z homologacją typu;
5. jednostki upoważnione do:
a) przeprowadzania badań homologacyjnych,
b) kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji typu.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do producenta lub importera nowego typu tramwaju lub trolejbusu, w tym również do producenta danego typu tramwaju lub trolejbusu, który nie jest bezpośrednio zaangażowany we wszystkich etapach jego produkcji.

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji tramwajów i trolejbusów (Dz. U. Nr 231, poz. 2317).

Wszystkie trzy rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 29 kwietnia 2011 roku.

  Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad